אודות פרסומים דברי העורך מאמרים סוגיות סינופסיס חנות תרומות צור קשר

חנות ספריםהצהרת פרטיות

הצהרת פרטיות
האיגוד לפרשנות התלמוד מתחייב שפרטי ההזמנה לרכישת הספרים באתר ופרטי מבצע הפעולה באתר ישמשו לשימוש פנימי באתר בלבד והאיגוד לא ימסור אותם לגורם חיצוני. אף על פי שהאיגוד יעשה כל שביכולתו על מנת לשמור את סודיות המידע שימסור לו הלקוח, מוסכם שאם יימסר מידע לצד ג עקב תקלה או בנסיבות שאינן בשליטתו של האיגוד, לא תחול על האיגוד אחריות כלשהי בגין מסירת המידע כאמור.
 
שונות
רישומיו של מחשב עיבוד הנתונים של האיגוד, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר, יהיו ראיה לכאורה לנכונות האמור בהם.
 
אם תיפול טעות בתיאור הספר, במחירו, בתמונתו או בכל נתון או תיאור אחר שלו, או אם תיפול טעות בקבלת הנתונים מן המזמין, רשאי האיגוד שלא לקבל את ההזמנה הספציפית, ולא תחול עליו אחריות כלשהי.
 
המידע שיכניס הלקוח למערכת האתר ישמש בין השאר למשלוח דואר אלקטרוני אליו בעניין מבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. משתמש שאין לו עניין לקבל דואר אלקטרוני כאמור, יפנה לחברה בבקשה למחוק את שמו ממאגר מכותבי הדואר האלקטרוני כאמור.
 
כל מידע או תצוגה שמופיעים באתר, ובכלל זה גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logos ), אייקונים (icons) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הם בבעלותו הבלעדית של האיגוד ואין להעתיקם, לשכפלם, להפיצם, לפרסמם או להשתמש בהם בכל דרך אחרת, אלא אם כן נתן האיגוד את הסכמתו לכך מראש ובכתב.
 
הסמכות השיפוטית הייחודית בכל מחלוקת שתתעורר בעניין האתר או בעניין ביצוע פעולות באמצעותו, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים בלבד.
 
בכל עת רשאים בעלי האתר לשנות את התקנון על פי שיקול דעתם שלהם.
 
לבירורים אפשר לפנות לדואל:  sales@talmudha-igud.org.il
לראש העמוד
הדפסת עמוד
created by entry
דף הבית | אודות | פרסומים | חומר רקע | מראי מקום | שיעורים | סינופסיס | תרומות | צור קשר